Generalny Wykonawca

PPC Piotr Podzielny – Generalny Wykonawca

Podstawą działalności Przedsiębiorstwa PPC PIOTR PODZIELNY jest generalne wykonawstwo robót budowlano-montażowych w zakresie budownictwa ogólnego, przemysłowego, inżynieryjnego i użyteczności publicznej.

Generalny Wykonawca jest gospodarzem na terenie placu budowy od dnia jego przejęcia do czasu odbioru przedmiotu Umowy przez Inwestora i odpowiada przed inwestorem za całościowe wywiązanie się ze wszystkich warunków umowy. Ze względu na konieczność kompleksowego działania, do jego obowiązków należy także zawieranie umów bezpośrednich z poszczególnymi podwykonawcami, a także koordynowanie ich prac i dokładanie starań, aby wywiązywali się oni ze wszystkich ustalonych terminów.

Zakres robót jako Generalnego Wykonawcy